موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کلاس بادی بادی ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات :12جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 160هزارتومان 

بدون معرفی رایگان کلاس

ویژه کودکان 4 تا 6 سال