موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تاسیس اتاق بازی محمد امین

واحد مشاوره ی موسسه ی آموزشی فرهنگی محمدامین (ص) برای تشخیص درمان اختلالات رفتاری و آموزشی دانش آموزان مدارس خود در مهرماه 1398 اتاق بازی درمانی خود را افتتاح نمود.
اتاق بازی درمانی واحد مشاوره به مساحت 20 متر مربع با وسایل و امکانات مورد نیاز برای تشخیص و در مان اختلالات رفتاری و آموزشی دانش آموزان  در ابتدای سال تحصیلی 98 در محل موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد امین تاسیس گردید.
از ابتدای سال تحصیلی تا پایان سال، تعداد 80 دانش   آموز با مراجعه به این بخش مورد پیگیری مشاوران محمد امین قرار گرفته اند.

مشاهده لیست تمام مطالب...